تصویر جک ولش
09
مرداد

عکس نوشته های مدیریتی / جملات مدیریتی / جک ولش

اگر سرعت تغییرات بیرون سازمان از سرعت تغییرات درون سازمان شما پیشی گرفت، پایانه سازمان شما نزدیک است..
جک ولش