متن مصاحبه اینجانب در خصوص برندینگ شهری تهران
17
اردیبهشت

مطلب: متن مصاحبه اینجانب در خصوص برندینگ شهری تهران

متن مصاحبه اینجانب در خصوص برندینگ شهری تهران یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور ومدرس مدیریت این مصاحبه در اسفند ماه 93 و بنا بر درخواست هیئت تحریریه فصلنامه اقتصاد...

ادامه مطلب