مشاوره به روش آزمون و خطا
17
اردیبهشت

داستانک: مشاوره به روش آزمون و خطا

مشاوره به روش آزمون و خطا یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت حکایتی آشنا از مشاوره دادن های بی سر  و ته و بی حساب و کتاب...

ادامه مطلب