آسیب شناسی جامعه ایرانی
24
اردیبهشت

مطلب : آسیب شناسی جامعه ایرانی

آسیب شناسی جامعه ایرانی یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت هر جامعه ای برای رفتن از وضع موجود به وضع مطلوب ناچار به طی نمودن دوره گذار...

ادامه مطلب