آموزش کارکنان
22
خرداد

عکس نوشته های مدیریتی / جملات مدیریتی / هزینه برای آموزش، هزینه آشکار اندکی است که بسیاری از هزینه های پنهان و سربار را از بین می برد./ هاشم راعی

هزینه برای آموزش، هزینه آشکار اندکی است که بسیاری از هزینه های پنهان و سربار را از بین می برد. هاشم راعی

ادامه مطلب