تو آني كه در بند آني
21
اردیبهشت

مطلب: تو آني كه در بند آني

تو آني كه در بند آني یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت يادمه يه زماني وارد اتوبوسهاي شركت اتوبوسراني كه ميشديم اين جمله رو تا تونسته بودن...

ادامه مطلب