برگزاری همایش کاربردی با عنوان ارتقاء اثر بخشی دفاتر ICT روستایی
17
اردیبهشت

مطلب: برگزاری همایش کاربردی با عنوان ارتقاء اثر بخشی دفاتر ICT روستایی

برگزاری همایش کاربردی با عنوان ارتقاء اثر بخشی دفاتر ICT روستایی یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت چندی پیش افتخار برگزاری همایش کاربردی را با عنوان ارتقاء اثر...

ادامه مطلب