ارزش برند
22
خرداد

عکس نوشته های مدیریتی / جملات مدیریتی /از نگاه مشتریان ارزش برند به طور واقعی زمانی است که بین آنچه که به آنها وعده داده اید و آنچه که دریافت می کنند نه تنها فاصله ای احساس نکنند بلکه از حد انتظار مشتریان نیز فراتر رفته و عمل کنیم./ هاشم راعی

از نگاه مشتریان ارزش برند به طور واقعی زمانی است که بین آنچه که به آنها وعده داده اید و آنچه که دریافت می کنند نه تنها فاصله ای...

ادامه مطلب