عطش و حسرت از دست دادن
24
اردیبهشت

مطلب : عطش و حسرت از دست دادن

  عطش و حسرت از دست دادن یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت امروز هم می گذرد، مثل هر روز دیگر . صبح از خواب بیدار شدیم...

ادامه مطلب