سخنرانی استیو جابز در دانشگاه استنفورد
17
اردیبهشت

مطلب: سخنرانی استیو جابز در دانشگاه استنفورد

سخنرانی استیو جابز در دانشگاه استنفورد یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت هفده ساله بودم که در جایی خواندم ” اگر هر روز جوری زندگی كنید كه...

ادامه مطلب