اصول ۱۴گانه خط مشی تویوتا
17
اردیبهشت

مطلب: اصول ۱۴گانه خط مشی تویوتا

اصول ۱۴گانه خط مشی تویوتا یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت اصول ۱۴گانه خط مشی تویوتا عبارت است از: ۱- تصمیمات مدیریتی را بر اساس فلسفه بلندمدت شركت اتخاذ...

ادامه مطلب