گران بودن یا مفید بودن
24
اردیبهشت

گفتگو : گران بودن یا مفید بودن؟ مساله اینست

گران بودن یا مفید بودن؟ مساله اینست هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت این بار موضوع بحث و گفتگوی ما در خصوص یک جمله و عکس نوشته بود که...

ادامه مطلب