انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی‌ها
16
اردیبهشت

داستانک: انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی‌ها

انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی‌ها یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت بزرگی با حال بدی در بستر بیماری، خود را در آستانه مرگ دید. بنابراین...

ادامه مطلب