از اهداء عضو تا اهداء خزر 
22
اردیبهشت

مطلب : از اهداء عضو تا اهداء خزر

از اهداء عضو تا اهداء خزر  یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت وقتی فردی دچار مرگ مغزی می شود و پزشکان از ادامه ی حیاتش نا امید...

ادامه مطلب