بیست کلمه ناب جایگزین شانس 
23
اردیبهشت

مطلب : بیست کلمه ناب جایگزین شانس

بیست کلمه ناب جایگزین شانس یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت هفته گذشته در یادداشتی با عنوان جایگزینی برای شانس، درخصوص تاثیر شانس در زندگی افراد هدفمند...

ادامه مطلب