منیت یا ایمنی؟ کدامیک برای جامعه مهم تر است؟!
24
اردیبهشت

مطلب : امنیت یا ایمنی؟ کدامیک برای جامعه مهم تر است؟!

امنیت یا ایمنی؟ کدامیک برای جامعه مهم تر است؟! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت تجزیه و تحلیل یک سیستم و مولفه های تاثیر گذار بر عملکرد...

ادامه مطلب