ما با هم خوشبختیم..
17
اردیبهشت

داستانک: ما با هم خوشبختیم..

ما با هم خوشبختیم.. یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت یک روز استاد دانشگاه به هر کدام از دانشجویان کلاس یک بادکنک باد شده و یک سوزن...

ادامه مطلب