سلام کرونا !
24
اردیبهشت

مطلب : سلام کرونا !

سلام کرونا ! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت با تحلیل روند پیشگیری غیر مسؤلانه و تأسف بار مدیریت بحران درخصوص شیوع ویروس کرونا میشد رویداد اپیدمی...

ادامه مطلب