آن مرد با بغض رفت
22
اردیبهشت

مطلب : آن مرد با بغض رفت

آن مرد با بغض رفت یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت دلنوشته ای برای او که رفت و برای ما که هستیم هنوز … یاد داشت هفتگی...

ادامه مطلب