جشن بالماسکه بی انتها
23
اردیبهشت

مطلب : جشن بالماسکه بی انتها

جشن بالماسکه بی انتها یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت موضوع تفکیک جنسیتی همچنان بحث داغ محافل مختلف کشوریست که انگار یک جشن بالماسکه بی انتها در...

ادامه مطلب