ما منتظران بی عمل
22
اردیبهشت

مطلب : ما منتظران بی عمل

ما منتظران بی عمل یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت تصور کنید در میان حیوانات جنگل هیچکس برای بدست آوردن غذا دست به اقدامی نزند و همه...

ادامه مطلب