تاریخ و هویت تَکراری!
23
اردیبهشت

مطلب : تاریخ و هویت تکراری

  تاریخ و هویت تَکراری! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت ملتی که تاریخ خود را نداند و از آن درس نگیرد، محکوم به تَکرار و تَکرار...

ادامه مطلب