مدل توسعه کسب و کار شرکت های ایرانی بر پایه شکل گیری نسل جدید تحقیق و توسعه
22
اردیبهشت

مطلب : مدل توسعه کسب و کار شرکت های ایرانی بر پایه شکل گیری نسل جدید تحقیق و توسعه

مدل توسعه کسب و کار شرکت های ایرانی بر پایه شکل گیری نسل جدید تحقیق و توسعه یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت نقش سه گانه؛ نوآوری باز ، مدیریت...

ادامه مطلب