تحول فردی
22
خرداد

عکس نوشته های مدیریتی / جملات مدیریتی / تحول نوعی ذوق و عطش درونی است برای تغییر دادن آگاهانه آنچه که هست به آنچه که باید باشد. / هاشم راعی

تحول نوعی ذوق و عطش درونی است برای تغییر دادن آگاهانه آنچه که هست به آنچه که باید باشد. هاشم راعی

ادامه مطلب