تخصص گرایی در دنیای مدیریت
24
اردیبهشت

گفتگو : تخصص گرایی در دنیای مدیریت چگونه باید باشد؟

تخصص گرایی در دنیای مدیریت چگونه باید باشد؟ هاشم راعی/ مشاور و مدرس مدیریت به نظر شما علم و دانش مدیریت باید بصورت تخصصی و عمیق دنبال بشود یا...

ادامه مطلب