تعالی فردی زمینه ساز تعالی سازمانی
22
اردیبهشت

مطلب : تعالی فردی زمینه ساز تعالی سازمانی

تعالی فردی زمینه ساز تعالی سازمانی یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت تعالی سازمانی یک مقصد نیست بلکه یک مسیر است.مسیری که می بایست با باور و...

ادامه مطلب