تفاوت رویا با هدف واقع بینانه در اینست که هدف می تواند به سوالات کی؟ کی؟ کجا؟ چی؟ چطور؟ و چرا به درستی و شفاف پاسخ دهد
20
اردیبهشت

تفاوت رویا با هدف واقع بینانه در اینست که هدف می تواند به سوالات کی؟ کی؟ کجا؟ چی؟ چطور؟ و چرا به درستی و شفاف پاسخ دهد

۷

ادامه مطلب