تاثیر یادگیری مستمر و دانش، بر تقویت ذهن
17
اردیبهشت

مطلب: تاثیر یادگیری مستمر و دانش، بر تقویت ذهن

تاثیر یادگیری مستمر و دانش، بر تقویت ذهن یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور ومدرس مدیریت یادگیری مستمر ( دانش، تغذیه ی ذهن) همان گونه که سلامتی و رشد جسمانی...

ادامه مطلب