آیا خواستن توانستن است؟
21
اردیبهشت

مطلب: آیا خواستن توانستن است؟

آیا خواستن توانستن است؟ یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت خواستن توانستن است، و اگر نیت خدایی باشد خواستن رسیدن خواهد بود.. خیلی وقتها برایم پیش آمده...

ادامه مطلب