چرا به سازمان و جامعه یادگیرنده نیاز داریم ؟
23
اردیبهشت

مطلب : چرا به سازمان و جامعه یادگیرنده نیاز داریم ؟

چرا به سازمان و جامعه یادگیرنده نیاز داریم ؟ یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت اگر برای آموزش و توانمندسازی کارکنان هزینه نکنیم چندین برابر آنرا بصورت...

ادامه مطلب