پیشنهادات جلسه موشها
17
اردیبهشت

داستانک: پیشنهادات جلسه موشها

پیشنهادات جلسه موشها یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت تعدادي موش در يك مزرعه زندگي مي كردند. موشها روزگار خوشي نداشتند چرا كه گربه اي در مزرعه...

ادامه مطلب