آیا آموزش منجر به آگاهی می شود
24
اردیبهشت

گفتگو : آیا آموزش منجر به آگاهی می شود؟

پرسش مطرح شده: آموزش در چه صورتی منجر به آگاهی خواهد شد و نشانه های هر یک کدام است؟ ارتباط یادگیری و آموزش چیست؟ هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت...

ادامه مطلب