همیشه رفتن دلیلی بر رسیدن نیست
16
اردیبهشت

داستانک: همیشه رفتن دلیلی بر رسیدن نیست

همیشه رفتن دلیلی بر رسیدن نیست یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت کاشف سفید پوستی در قلب آفریقا،نگران رسیدن به مقصد، به باربرانش دستمزد اضافه ای پیشنهاد کرد تا...

ادامه مطلب