اثر لنگر ذهنی
17
اردیبهشت

مطلب: اثر لنگر ذهنی

اثر لنگر ذهنی یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور ومدرس مدیریت آشنایی با مباحث مطرح شده در حوزه رفتار شناسی انسان نظیر آنچه که در مطالب قبلی با عناوین: ” تئوری...

ادامه مطلب