مدیریت نگرش بهترین راهبرد حل مساله
22
اردیبهشت

مطلب : مدیریت نگرش بهترین راهبرد حل مساله

مدیریت نگرش بهترین راهبرد حل مساله یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت طی یک ماه گذشته افتخار دو نوبت برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک ها و فنون حل...

ادامه مطلب