گر رسم شود که دزد گیرند
22
اردیبهشت

مطلب : گر رسم شود که دزد گیرند

گر رسم شود که دزد گیرند یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت این روزها به چیزی معترض باشی در بهترین حالت میشنوی که می گویند ناراضی هستی از...

ادامه مطلب