رشد آرام شخصیتت را می سازد و رشد سریع، هوای نفس و غرور کاذبت را!
20
اردیبهشت

رشد آرام شخصیتت را می سازد و رشد سریع، هوای نفس و غرور کاذبت را!

ادامه مطلب