رشد آرام شخصیت را میسازد و رشد سریع، هوای نفس و غرور کاذب را !
17
خرداد

مطلب:مبانی رشد شخصی

مبانی رشد شخصی یادداشت هفتگی هاشم راعی داستان واکنش تحقیر آمیز یکی از بازیگران سرشناس با یک پاکبان زحمتکش شهرداری تهران هم درد آور بود هم آموزنده! درد آور...

ادامه مطلب