آخرین رقص یک بـــــــــــرگ
21
اردیبهشت

مطلب: آخرین رقص یک بـــــــــــرگ

آخرین رقص یک بـــــــــــرگ یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت برگ آرام آرام به زردی می گراید و شوری سرشار وجودش را در بر می گیرد و خاطرات...

ادامه مطلب