به مناسبت روز حسابدار
17
اردیبهشت

مطلب: به مناسبت روز حسابدار

به مناسبت روز حسابدار یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت به نام خدای حسابگر ، حسابرس و حسابدار زمین و آسمان و هر آنچه در اوست ،...

ادامه مطلب