فرصتی به نام رکود اقتصادی !
17
اردیبهشت

مطلب : فرصتی به نام رکود اقتصادی !

۱فرصتی به نام رکود اقتصادی ! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت قطار قرار بود برای ناهار و نماز سی دقیقه در ایستگاه توقف داشته باشد ولی...

ادامه مطلب