تصویر جک ولش
09
مرداد

مطلب : هدفمندی و اعتماد، جادوی پذیرش آگاهانه تغییرات سازمانی و اجتماعی

هدفمندی و اعتماد، جادوی پذیرش آگاهانه تغییرات سازمانی و اجتماعی یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت سیستم های هوشمند برای حفظ تعادل و بقا، همواره خود را...

ادامه مطلب