یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت
22
اردیبهشت

مطلب : زنگ مقدس انشاء

زنگ مقدس انشاء یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت اگر می خواهید میزان بلوغ آموزش در یک سیستم آموزشی را بسنجید، یکی از بهترین سنجه ها کیفیت...

ادامه مطلب