صداقت بهترین سرمایه ی رهبران
24
اردیبهشت

مطلب : صداقت بهترین سرمایه ی رهبران

صداقت بهترین سرمایه ی رهبران یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت از میان صفات متعدد رهبران، صداقت برجسته ترین صفتی است که از آن به عنوان سرمایه...

ادامه مطلب