ویژگیهای یک سیاست مدار خوب
17
اردیبهشت

مطلب: ویژگیهای یک سیاست مدار خوب

ویژگیهای یک سیاست مدار خوب یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت یک سیاستمدار خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟‌ این سوالی است که بسیاری از سیاستمداران...

ادامه مطلب