یادگیری شرط بقاست ...
24
اردیبهشت

مطلب : یادگیری شرط بقاست

یادگیری شرط بقاست … یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت آموزش و یادگیری با پیشرفت انسان امروزی پیوندی ناگسستنی دارد. چراکه محیط پیرامونی مدام در حال تغییر...

ادامه مطلب