اصلی ترین شرط مشاوره
17
اردیبهشت

داستانک: اصلی ترین شرط مشاوره

اصلی ترین شرط مشاوره یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت  روباهی از  شتری میپرسد عمق این رودخانه چقدر است؟ شتر جواب میدهد تا زانو . ولی وقتی...

ادامه مطلب