17
اردیبهشت

داستانک: نتیجه ی دست کم گرفتن طرف مقابل در مذاکرات تجاری

نتیجه ی دست کم گرفتن طرف مقابل یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت دو کارگر قدیمی بودند که سال‌ها در معادن مشغول به کار بودند. آنها با...

ادامه مطلب