هیچگاه مردمانت را دشمن یا عنصر دشمن مخوان، زیرا دو اصل را در مورد خود روشن کردی، یا اینقدر ظالم بودی که مردم خودت دشمنت شده اند، یا آنقدر ضعیف بودی که دشمنانت مردمت را کنترل می کنند...
20
اردیبهشت

هیچگاه مردمانت را دشمن یا عنصر دشمن مخوان، زیرا دو اصل را در مورد خود روشن کردی، یا اینقدر ظالم بودی که مردم خودت دشمنت شده اند، یا آنقدر ضعیف بودی که دشمنانت مردمت را کنترل می کنند…

ادامه مطلب