از خوب به عالی به زبان ساده
23
اردیبهشت

مطلب : از خوب به عالی به زبان ساده

از خوب به عالی به زبان ساده یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت رضایت داشتن از وضع موجود و عادت به آنچه که داریم بدترین دشمن بهبود...

ادامه مطلب